Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2015 - ASM ’15, Ljubljana, 2.12.2015

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 02.12.2015

 

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego in montažo – LASIM

Združenje kovinske industrije na GZS

 

Organizacijski odbor:

prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
Miha Pipan, FS, UL
mag. Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije na GZS

 

Uredniki:

dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
Miha Pipan, FS, UL
prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

 

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2015

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

621.717-027.43(082)(0.034.44)

POSVET Avtomatizacija strege in montaže (2015 ; Ljubljana)
Zbornik ASM '15 [Elektronski vir] / Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2015 - ASM '15, Ljubljana, 2. 12. 2015 ; organizatorji Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko - LASIM [in] Združenje kovinske industrije na GZS ; uredniki Mihael Debevec ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.posvet-asm.si/index.php?page=zbornik-asm15

ISBN 978-961-6980-05-0 (html)
1. Dodat. nasl. 2. Debevec, Mihael, 1976- 3. Fakulteta za strojništvo (Ljubljana). Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko 4. Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije
281743616

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2015

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam člankov:

  1. Izzivi Industrije 4.0: Niko Herakovič, UL FS, LASIM
  2. Strojni vid in Industrija 4.0: Jure Skvarč, Kolektor Orodjarna d.o.o., PC Vision
  3. Industrija 4.0 in sodelujoči robot z nosilnostjo 35 kg: Franc Žaberl, Matjaž Drenik, FANUC ADRIA d.o.o.
  4. Avtomatizirana končna kontrola rotorja sesalne enote: Blaž Potočnik, Domel d.o.o.
  5. Robotizacija in optimizacija linije Sipro 8: Jure Trnovec, ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
  6. Kontrola zvara v avtomobilski industriji z IVC-3D kamero: Simon Omahen, SICK d.o.o.
  7. Dvig OEE na robotskih celicah: Dušan Mesner, GORENJE d.d.
  8. Povečanje učinkovitosti proizvodnih procesov s programom Plant Simulation in strojnim vidom: Miha Pipan, Hugo Zupan, Andrej Kos, Miha Debevec, Niko Herakovič, UL FS, LASIM