Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2023 - ASM ’23, Ljubljana, 6.12.2023

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 6. 12. 2023

Organizatorji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM
 • Gospodarska zbornica Slovenije - GZS
 • Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV

Organizacijski odbor:

 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
 • dr. Mihael Debevec, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • Tanja Plestenjak, FS, UL
 • mag. Janja Petkovšek, GZS
 • dr. Zoran Marinšek, Zavod KC STV
 • Rudi Panjtar, Zavod KC STV

Uredniki:

 • dr. Mihael Debevec, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

3. elektronska izdaja

Ljubljana, 2023

URL: https://www.posvet-asm.si/index.php?page=zbornik-asm-23

 

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID 169151491
ISBN 978-961-7187-05-2 (HTML)

 

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2023

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

V okviru posveta objavljamo tudi znanstvene prispevke, ki so plod raziskovalnega in razvojnega dela raziskovalnih inštitucij in drugih razvojnih skupin iz podjetij. Objavljeni znanstveni prispevki so recenzirani s strani recenzentov.

Recenzijski odbor:

 • Prof. dr. Niko Herakovič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. dr. Marko Šimic (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. dr. Miha Pipan (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. dr. Mihael Debevec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Prof. dr. Marko Munih (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)
 • Prof. dr. Miran Brezočnik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
 • Prof. dr. Borut Buchmeister (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
 • Izr.prof. dr. Janez Kušar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. dr. Tomaž Berlec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)

 

Seznam člankov:

 1. Avtomatizirana robotska rešitev za razigljevanje in čiščenje robotskih ulitkov z uporabo 3D strojnega vida: Hubert Kosler, Erih Arko, oba Yaskawa
 2. Obratovanje FANUC robotov brez zastojev – ZDT (Zero Down Time): Franc Žaberl, Miha Kavaš, oba Fanuc Adria d.o.o.
 3. Celostna preobrazba proizvodnih in intralogističnih procesov - Avtomatizacija, implementacija digitalnih rešitev in digitalnega dvojčka: 1Miha Gantar, 1Jure Maver, 1Jan Suhadolnik, 2Filip Jure Vuzem, 2Hugo Zupan, 1LEOSS d.o.o, 2DIGITEH d.o.o.
 4. Tehnologija 5G za doseganje univerzalne povezljivosti proizvodnih procesov in sistemov: Miha Pipan, Niko Herakovič, oba UL FS, LASIM
 5. Iz 4. v 5. industrijsko revolucijo: Gorazd Rakovec, Kibernova, s.p.

1. Aktivni kontaktni vmesnik (ACF) v robotskih aplikacijah: Jože Babič, HALDER d.o.o.

2. Avtomatizacija strege in procesnega nadzora stroja za delovanje brez osvetlitve – GEISTERSCHICHT: Gorazd Rakovec, Kibernova, s.p.

3. Informatizacija ročnih montažnih procesov v proizvodnji: Tim Vrbančič, Janez Tancek, Inea RBT d.o.o.