Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2021/2022 - ASM ’21/22, Ljubljana, 11.5.2022

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 11. 5. 2022

Organizatorji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM
 • Gospodarska zbornica Slovenije - GZS
 • Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV

Organizacijski odbor:

 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
 • dr. Mihael Debevec, FS, UL
 • dr. Marko Šimic, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • Tanja Plestenjak, FS, UL
 • mag. Janja Petkovšek, GZS
 • dr. Marjan Rihar, GZS
 • dr. Zoran Marinšek, Zavod KC STV

Uredniki:

 • dr. Mihael Debevec, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

2. elektronska izdaja

Ljubljana, 2022

URL: https://www.posvet-asm.si/index.php?page=zbornik-asm-21


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID 85928707

ISBN 978-961-6980-84-5 (PDF)

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2022

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

V okviru posveta objavljamo tudi znanstvene članke, ki so plod razvoja in raziskav laboratorija LASIM in drugih razvojnih ekip institucij in podjetij. Objavljeni znanstveni prispevki so recenzirani s strani recenzentov.

Recenzijski odbor:

 • Prof. Dr. Niko Herakovič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. Dr. Marko Šimic (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. Dr. Miha Pipan (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. Dr. Mihael Debevec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Prof. dr. Marko Munih (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)
 • Prof. dr. Miran Brezočnik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
 • Prof. dr. Borut Buchmeister (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
 • Prof. dr. Janez Kušar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 • Doc. Dr. Tomaž Berlec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)

 

Seznam člankov:

1. Doseganje ergonomičnega procesa ročne montaže z upoštevanjem različnih parametrov delovnega okolja: Maja Turk, UL FS, LASIM & Iskra Mehanizmi d.o.o., Niko Herakovič, UL FS, LASIM

2. Modernizacija nadzornih sistemov v sodobni industrijski proizvodnji: Jože Perko, Peter Skopec, oba ControlTech d.o.o.

3. Uporaba pametnih vijačnikov pri sestavljanju robotske roke: Damjana Vavtar, Klemen Zalar, Klemen Kastelec, vsi Yaskawa Europe Robotics d.o.o.

 

CELOTNI WWW ZBORNIK: Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2021/2022 - ASM ’21/22

1. Aktivni kontaktni vmesnik (ACF) v robotskih aplikacijah: Jože Babič, HALDER d.o.o.

2. Avtomatizacija strege in procesnega nadzora stroja za delovanje brez osvetlitve – GEISTERSCHICHT: Gorazd Rakovec, Kibernova, s.p.

3. Informatizacija ročnih montažnih procesov v proizvodnji: Tim Vrbančič, Janez Tancek, Inea RBT d.o.o.