Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2021 - ASM ’21, 8.12.2021

WWW zbornik povzetkov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 8. 12. 2021

Organizatorji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM
 • Gospodarska zbornica Slovenije - GZS
 • Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV

Organizacijski odbor:

 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
 • dr. Mihael Debevec, FS, UL
 • dr. Marko Šimic, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • Tanja Plestenjak, FS, UL
 • mag. Janja Petkovšek, GZS
 • dr. Marjan Rihar, GZS
 • dr. Zoran Marinšek, Zavod KC STV

Uredniki:

 • dr. Mihael Debevec, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

2. elektronska izdaja

Ljubljana, 2021


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani

ISBN 978-961-6980-84-5 (html)

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2021

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam povzetkov:

1. Aktivni kontaktni vmesnik (ACF) v robotskih aplikacijah: Jože Babič, HALDER d.o.o.

2. Avtomatizacija strege in procesnega nadzora stroja za delovanje brez osvetlitve – GEISTERSCHICHT: Gorazd Rakovec, Kibernova, s.p.

3. Informatizacija ročnih montažnih procesov v proizvodnji: Tim Vrbančič, Janez Tancek, Inea RBT d.o.o.

1. Aktivni kontaktni vmesnik (ACF) v robotskih aplikacijah: Jože Babič, HALDER d.o.o.

2. Avtomatizacija strege in procesnega nadzora stroja za delovanje brez osvetlitve – GEISTERSCHICHT: Gorazd Rakovec, Kibernova, s.p.

3. Informatizacija ročnih montažnih procesov v proizvodnji: Tim Vrbančič, Janez Tancek, Inea RBT d.o.o.