Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2013 - ASM ’13, Ljubljana, 4.12.2013

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 04.12.2013

 

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego in montažo – LASIM

Združenje kovinske industrije na GZS

 

Organizacijski odbor:

izr.prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
Teja Juvan, FS, UL
Miha Pipan, FS, UL

mag. Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije na GZS

 

Uredniki:

izr.prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
Miha Pipan, FS, UL

 

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2014

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

621.717:658.515(082) 

POSVET Avtomatizacija strege in montaže (2013 ; Ljubljana) 
Zbornik ASM'13 [Elektronski vir] / Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2013 - ASM'13, Ljubljana, 4.  12. 2013 ; organizatorji Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko - LASIM [in] Združenje kovinske industrije na GZS ; uredniki Niko Herakovič ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2014 

Način dostopa (URL): http://www.posvet-asm.si/index.php?page=zbornik-asm13

ISBN 978-961-6536-78-3 (html) 
1. Dodat. nasl. 2. Herakovič, Niko 3. Fakulteta za strojništvo (Ljubljana). Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko 4. Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije 
275867904

 

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2014

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam člankov:

1. Robotski sistem za varjenje osnove kontejnerja: Tomaž Lasič, Robert Logar, ABB d.o.o.

2. Avtomatizacija strege z AGV (Automatic Guided Vehicle): Janez Sluga, Domen Rajšelj, TPV, Novo Mesto

3. Sledljivost izdelkov v robotizirani proizvodnji: Borut Povše, Matjaž Hacin, Darko Koritnik, Tomaž Koritnik, DAX Electronic Systems d.o.o.

4. IQ Mitsubishi platforma kot podlaga za inteligentne rešitve na področju robotike: Toni Accetto1, Piotr Tynor2, 1 - Inea d.o.o., 2 - Mitsubishi Electric Europe

5. Sedem lastnosti dobrega, visoko fleksibilnega kabla in RTO klasifikacija: Matej Tomšič, Stojan Drobnič, Hennlich d.o.o.

6. Zaloge v skladišču – spremljanje stanja, analiza in optimiranje s simulacijo: Hugo Zupan, Mihael Debevec, Niko Herakovič, UL, FS-LASIM

7. Ljudje podpirajo, kar so pomagali graditi: Miran Morano, Tangens d.o.o.

Ó