Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2016 - ASM ’16, Ljubljana, 7.12.2016

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 7. 12. 2016

 

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego in montažo – LASIM

Združenje kovinske industrije na GZS

 

Organizacijski odbor:

prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
mag. Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije na GZS

 

Uredniki:

dr. Mihael Debevec, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

 

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2016

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

621.717-027.43(082) (0.034.44)

POSVET Avtomatizacija strege in montaže (2016 ; Ljubljana)

www zbornik člankov s posveta [Elektronski vir] / Posvet   Avtomatizacija strege in montaže 2016 - ASM'16, Ljubljana, 7. 12. 2016 ; organizatorji Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko - LASIM [in] Združenje kovinske industrije na GZS ; uredniki Mihael Debevec ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2016

Način dostopa (URL): http://www.posvet-asm.si/index.php?page=zbornik-asm-16

ISBN 978-961-6980-23-4 (pdf)

1. Dodat. nasl. 2. Debevec, Mihael, 1976- 3. Fakulteta za strojništvo (Ljubljana). Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko 4. Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije

286516480


© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2016

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Seznam člankov:

  1. V smeri pametnega vtiskovanja – primer iz prakse: Andrej Čebular, FESTO d.o.o.
  2. Robotska celica za strego stiskalnice za izdelavo plošč in sestavljanje toplotnih izmenjevalnikov: Hubert Kosler, Aljoša Zupanc, Damian Širaj, Erih Arko, Matej Merkač, Yaskawa Slovenija d.o.o. in Yaskawa Risto d.o.o.
  3. EXACTUM – Pametni sistem za samodejni nadzor v industriji: Jure Thaler, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
  4. Inteligentni stroji in naprave v povezani proizvodnji: Žiga Petrič, Tehna d.o.o.
  5. Cenovno ugodni industrijski roboti: Martin Raak, Hennlich d.o.o.
  6. Predvidljivo vzdrževanje s pomočjo senzorja vibracij oziroma “Smart Condition Monitoring – SCM”: Jan Kramžar, INEA RBT d.o.o.
  7. Načrtovanje logističnih procesov s pomočjo simulacije diskretnih dogodkov: Hugo Zupan1, Matjaž Jenko2, Niko Herakovič1, 1 - UL FS; 2 - Riko d.o.o.